Fundusze Europejskie

Cukiernia Williams Sp. z o.o. Sp. k. otrzymała dofinansowanie w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Cel i efekt Projektu: utrzymanie działalności. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 232 329,75 zł

Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH CUKIERNIA WILLIAMS ANDRZEJ OCHAL

I. WPROWADZENIE

Niniejszy dokument ma celu wskazać odbiorcom zakres i sposób gromadzenia danych, sposób przechowywania, zabezpieczania i wykorzystania danych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej Rozporządzenie UE) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

II . POSTANOWIENIA OGÓLNE
Administratorem Danych Osobowych jest Cukiernia Williams Andrzej Ochal z siedzibą w: 21-002 Jastków, Jasków 128B.

Poniższy dokument określa jaki rodzaj informacji może zbierać Administrator Danych Osobowy oraz sposób, w jaki może je przetwarzać.
Niniejszy dokument pełni również funkcję informacyjną i edukacyjną, poprzez zaprezentowanie obowiązków i odpowiedzialności osób związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Podmiot stosuje adekwatne do sytuacji środki, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

III. RODZAJ I PRZETWARZANIE GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH
Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane w celach rekrutacyjnych, z zakresu obsługi zatrudnienia, realizacji zamówień, oraz w celach rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i f) RODO, udzielania informacji potencjalnym klientom (formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej).

Na podstawie stosownego upoważnienia nadanego przez Administratora Danych Osobowych dostęp do danych osobowych posiadają również upoważnieni pracownicy w stopniu wynikającym z zakresu obowiązków.

Podanie wymaganych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do celu, dla którego zostały przekazane.

Dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczane zgodnie z obowiązującymi przepisami w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, a następnie po upływie wymaganego terminu zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Cukiernia Williams Andrzej Ochal nie ma obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

IV. PRZEKAZYWANIE/ UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami zgromadzonych danych są instytucje upoważnione z mocy prawy oraz podmioty współpracujące w celach rozliczeniowych na podstawie umowy powierzenia.
Poza wymienionymi Administrator nie przekazuje zgromadzonych danych osobom trzecim, z wyłączeniem przypadku gdy takie przekazanie jest konieczne ze względu na uregulowania prawne (na wniosek uprawnionych organów państwowych).

V. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH
W związku z faktem przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych(art. 15-18 i art 20-21 RODO),

Powyżej wymienione uprawnienia można wykonać:

  • drogą mailową: cukiernia@williams.pl
  • pisemnie na adres: Cukiernia Williams Andrzej Ochal, 21- 002 Jastków 128B

VI. PRAWO DO ZMIAN
Cukiernia Williams Andrzej Ochal zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo.0

VII. PODSTAWA PRAWA
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE